Rakhimova, Maryna V, National University of Pharmacy, Ukraine