Chalenko, Natalya Mykolaivna, Kharkiv National Medical University, Ukraine