Kobzar, Natalya P, National University of Pharmacy, Ukraine