Singh, Prashant Kumar, Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, India