YULIANI, N. N. S.; TRINOVITA, E. Korelasi Usia Metabolik terhadap Indeks Massa Tubuh. Jurnal Surya Medika (JSM), v. 5, n. 2, p. 35-41, 28 fev. 2020.