[1]
O. Orhan and S. Aminah, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS dengan Menerapkan Model Role Playing Berbantuan Media Papan Flanel pada Peserta Didik Kelas IV-C SDN-1 Sabaru Palangkaraya Tahun Pelajaran 2016/2017”, tunas, vol. 4, no. 1, pp. 1-6, Dec. 2018.