Orhan, O., and S. Aminah. “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Dengan Menerapkan Model Role Playing Berbantuan Media Papan Flanel Pada Peserta Didik Kelas IV-C SDN-1 Sabaru Palangkaraya Tahun Pelajaran 2016/2017”. Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol. 4, no. 1, Dec. 2018, pp. 1-6, doi:10.33084/tunas.v4i1.492.