Orhan, Orhan, and Siti Aminah. “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Dengan Menerapkan Model Role Playing Berbantuan Media Papan Flanel Pada Peserta Didik Kelas IV-C SDN-1 Sabaru Palangkaraya Tahun Pelajaran 2016/2017”. Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4, no. 1 (December 23, 2018): 1-6. Accessed November 25, 2020. http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/tunas/article/view/492.